اجبار ادد بعد پست

اگر میخواهید که کاربر بعد از ارسال کردن حداکثر تعداد مجاز پست تعدادی کاربر را ادد کند تا بتواند دسترسی به ارسال پست داشته باشد، از دستور زیر برای این منظور استفاده کنید:

تنظیم اجبار پست (عدد) : با اضافه شدن عدد در جلوی دستور فرد پس از اتمام حداکثر پست برای ارسال پست بیشتر میتوانند در گروه ادد بزنن و پست ارسال کنند در غیر اینصورت پست هایشان پاک میشود. مخصوص گروه های پستی ک تبچی وجود دارد
حذف اجبار پست : با این دستور اجباری بعد از اتمام حداکثر پست وجود نداره و پست گذاشتن ممنوع میشود.

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]