خوشامدگویی خودکار سه زمانه (اولین بار)

خوشامدگویی خودکار (اول / دوم / سوم) : با ارسال این دستور و قرار دادن زمان و نوع خوشامدگویی خودکار در گروه شما ثبت میشود و در بازه زمانی مشخص شده ارسال پیام خوشامدگویی در گروه به طور خودکار اغاز میشود.
حذف خوشامدگویی خودکار ( اول / دوم / سوم) : با ارسال این دستور بازه زمانی خوشامدگویی خودکار برای گروه شما حذف میشود.
وضعیت خوشامدگویی خودکار (اول / دوم / سوم) : با ارسال این دستور از بازه زمانی خوشامدگویی خودکار در‌گروه با خبر شوید .

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]