دسترسی تک تک مدیران

در پست قبلی که دسترسی ۵ وضعیت برای ادمینها خدمتتون ارائه کردیم به صورت کلی بود؛ این امکانی که در این پست معرفی میکنیم تنظیم به صورت تک به تک است. یعنی شما میتوانید برای هر ادمینی که میخواهید به صورت تکی با دسترسی های مختلف تنظیماتی را مشخص کنید. برای این منظور از توضیحات و دستورات زیر استفاده نمایید:

 

وضعیت اول دسترسی قفل ها

دسترسی قفلی ایدی/ریپلای/ منشن/ یوزرنیم : با ارسال این دستور دسترسی مدیر مورد نظر به دستورات قفلی مانند قفل های رسانه و اصلی و.. ازاد میشود.
حذف دسترسی قفلی ایدی/ریپلای/ منشن/ یوزرنیم : با ارسال این دستور دسترسی مدیر مورد به قسمت قفلی ممنوع خواهد شد.

 

وضعیت دوم دسترسی مدیریتی

دسترسی مدیریتی ایدی/ریپلای/ منشن/ یوزرنیم : با ارسال این دستور دسترسی مدیر مورد نظر به دستورات مدیریتی ازاد میشود.
حذف دسترسی مدیریتی ایدی/ریپلای/ منشن/ یوزرنیم : با ارسال این دستور دسترسی مدیر مورد به قسمت مدیریتی ممنوع خواهد شد.

 

وضعیت سوم دسترسی کاربری

دسترسی کاربری ایدی/ریپلای/ منشن/ یوزرنیم : با ارسال این دستور دسترسی مدیر مورد نظر به دستورات کاربری ازاد میشود.
حذف دسترسی کاربری ایدی/ریپلای/ منشن/ یوزرنیم : با ارسال این دستور دسترسی مدیر مورد به قسمت کاربری ممنوع خواهد شد.

 

وضعیت چهام دسترسی پاکسازی

دسترسی پاکسازی ایدی/ریپلای/ منشن/ یوزرنیم : با ارسال این دستور دسترسی مدیر مورد نظر به دستورات پاکسازی ازاد میشود.
حذف دسترسی پاکسازی ایدی/ریپلای/ منشن/ یوزرنیم : با ارسال این دستور دسترسی مدیر مورد به قسمت پاکسازی ممنوع خواهد شد.

 

وضعیت پنجم دسترسی اجباری

دسترسی اجباری ایدی/ریپلای/ منشن/ یوزرنیم : با ارسال این دستور دسترسی مدیر مورد نظر به دستورات اجباری ازاد میشود.
حذف دسترسی اجباری ایدی/ریپلای/ منشن/ یوزرنیم : با ارسال این دستور دسترسی مدیر مورد به قسمت اجباری ممنوع خواهد شد.

 

وضعیت دسترسی مدیر جداگانه

وضعیت دسترسی ریپلای / ایدی / یوزرنیم / منشن: با ارسال دستور ربات لیستی از وضعیت های دسترسی ارسال میکند که تیک سبز به معنای ان است که دسترسی شخص مورد نظر ازاد است و ضربدر قرمز به معنای ان است دسترسی شخص مورد نظر ممنوع است.

 

وضعیت دسترسی

وضعیت دسترسی : از این پس با ارسال دستور علاوه بر ارسال وضعیت دسترسی‌ مدیران در ربات ، وضعیت دسترسی گروه (Permissions) نیز ارسال میشود‌.
وضعیت دسترسی (ریپلای / منشن / ایدی / یوزرنیم) : از این پس با ارسال این دستور ربات علاوه بر ارسال وضعیت دسترسی مدیر در ربات ، وضعیت دسترسی فرد مورد نظر در گروه را ارسال میکند.

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]