دسترسی ۵ وضعیت گروه

قابلیتی بسیار کاربردی برای مالکان گروهی که میخواهند ادمینهای گروهشان فقط دسترسی به بخش های خاصی از ربات را داشته باشند، نه اینکه به کل ربات بتونن فرمان دهند. برای این منظور از توضیحات و دستورات زیر استفاده کنید:

 

وضعیت اول قفل ها

دسترسی قفلی فعال : با ارسال این دستور تمامی مدیران گروه به دستورات قفلی مانند قفل های رسانه و اصلی و … دسترسی خواهند داشت
دسترسی قفلی غیرفعال : با ارسال این دستور دسترسی تمامی مدیران ربات به قسمت قفلی ممنوع خواهد شد و دیگر ربات به دستورات قفلی انها پاسخ نخواهد داد.
دستور مخصوص مالکان است.
۵ حالت به طور پیش فرض برای مدیران فعال میباشد.

 

وضعیت دوم مدیریتی

دسترسی مدیریتی فعال : با ارسال این دستور تمامی مدیران گروه به دستورات مدیریتی مانند لینک ، دستورات مدیریتی و.. دسترسی خواهند داشت.
دسترسی مدیریتی غیرفعال : با ارسال این دستور دسترسی تمامی مدیران ربات به قسمت مدیریتی ممنوع خواهد شد و دیگر ربات به دستورات مدیریتی انها پاسخ نخواهد داد.

 

وضعیت سوم کاربری

دسترسی کاربری فعال : با ارسال این دستور تمامی مدیران گروه به دستورات کاربری مانند سکوت ، مسدود و.. دسترسی خواهند داشت.
دسترسی کاربری غیرفعال : با ارسال این دستور دسترسی تمامی مدیران ربات به قسمت کاربری ممنوع خواهد شد و دیگر ربات به دستورات کاربری انها پاسخ نخواهد داد.

 

وضعیت چهارم پاکسازی

دسترسی پاکسازی فعال : با ارسال این دستور تمامی مدیران گروه به دستورات پاکسازی مانند پاکسازی کلی ، پاکسازی مسدودی ها و.. دسترسی خواهند داشت.
دسترسی پاکسازی غیرفعال : با ارسال این دستور دسترسی تمامی مدیران ربات به قسمت پاکسازی ممنوع خواهد شد و دیگر ربات به دستورات پاکسازی انها پاسخ نخواهد داد.

 

وضعیت پنجم اجباری

دسترسی اجباری فعال : با ارسال این دستور تمامی مدیران گروه به دستورات اجباری مانند اددجباری کلی ، عضویت اجباری و.. دسترسی خواهند داشت.
دسترسی اجباری غیرفعال : با ارسال این دستور دسترسی تمامی مدیران ربات به قسمت اجباری ممنوع خواهد شد و دیگر ربات به دستورات اجباری انها پاسخ نخواهد داد.

 

دریافت وضعیت فعلی دسترسی

وضعیت دسترسی : با ارسال دستور ربات لیستی از وضعیت های دسترسی ارسال میکند که تیک سبز به معنای ان است که دسترسی مدیران ازاد است و ضربدر قرمز به معنای ان است دسترسی مدیران ممنوع است.

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]