اپدیت بخش فان لقب

تو کی یا کیستی : با ریپلای رو پیام شخص و ارسال دستور میتوانید از لقب یا سطح دسترسی شخص در ربات با خبر شوید.

من کیم : با ارسال این دستور ربات لقب یا سطح دسترسی شما را ارسال میکند.

یادآوری : برای لقب گذاشتن مالکان گروه میتوانند با ریپلای بر روش شخص و ارسال دستور تنظیم لقب رو هر شخص لقب بگذارند.

مثال : تنظیم لقب سوگلی گروه

نکته : دستور ربات که لقب کاربران را در گروه ارسال میکرد فقط فقط برای اعضای ویژه به بالا اجرا میشود.

نکته : مالکان میتوانند با دستور قفل دستورات تمامی دستورات فان را برای مدیران و بقیه کاربران قفل کنند.


[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]