اپدیت پنل رسانه موقت

رسانه موقت : با ارسال این دستور مالکان گروه می توانند زمان، نوع و دسترسی رسانه موقت را به صورت پنلی و اسان علاوه بر دستورات تنظیم کنند.

در گیف ضمیمه شده شما با کلیک بر روی دکمه مورد نوع رسانه را انتخاب، سپس زمان و سطح دسترسی رسانه موقت را مشخص کنید تا ربات بعد از گذر زمان مورد نظر رسانه را در گروه حذف کند.

+ سطح دسترسی برای مالکان گروه است.
+ در صورت فعال شدن باید قفل های عادی عکس یا فیلم یا .. غیرفعال باشد.

فیلم موقت (مدیران یا کاربران یا همه) زمان : با قرار دادن دستور و زمان مشخص شده بین ۲۰ تا ۳۰۰ ثانیه ربات بعد از گذشت زمان فیلم های ارسالی را به طور خودکار در گروه حذف خواهد کرد.

عکس موقت (مدیران یا کاربران یا همه) زمان : با قرار دادن دستور و زمان مشخص شده بین ۲۰ تا ۳۰۰ ثانیه ربات بعد از گذشت زمان عکس های ارسالی را به طور خودکار در گروه حذف خواهد کرد.

سلفی موقت (مدیران یا کاربران یا همه) زمان : با قرار دادن دستور و زمان مشخص شده بین ۲۰ تا ۳۰۰ ثانیه ربات بعد از گذشت زمان سلفی های ارسالی را به طور خودکار در گروه حذف خواهد کرد.

استیکر موقت (مدیران یا کاربران یا همه) زمان : با قرار دادن دستور و زمان مشخص شده بین ۲۰ تا ۳۰۰ ثانیه ربات بعد از گذشت زمان فیلم ها ارسالی را به طور خودکار در گروه حذف خواهد کرد.

گیف موقت (مدیران یا کاربران یا همه) زمان : با قرار دادن دستور و زمان مشخص شده بین ۲۰ تا ۳۰۰ ثانیه ربات بعد از گذشت زمان گیف های ارسالی را به طور خودکار در گروه حذف خواهد کرد.

– (فیلم , عکس ..) موقت غیرفعال : حذف خودکار رسانه غیرفعال میشود.

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]