قفل بازی

قفل بازی : با توجه به اپدیت ها و بازی های جدید متحرک تلگرام که ماه به ماه بیشتر هم میشه ، این نوع بازی هارو جز زیرمجموعه قفل بازی برای پاک کردن پیام بازی متحرک اضافه کردیم. پس در صورت ارسال بازی متحرک ، این بازی پاک میشود.
بازکردن بازی : با ارسال این دستور بازی های متحرک و تلگرام در گروه ازاد میشود.

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]