محدودیت ورود کاربران به گروه توسط مدیر! (اختصاصی)

با این قابلیت جدیدی که به ربات اضافه شده، میتوانید کلماتی را مشخص کنید تا ورود کاربران جدید با کلمات فیلتر شده شما توسط ربات شناسایی (بیو و نام پروفایل) ممنوع شود!

>> برای استفاده از قابلیت جدید ورود ممنوع میبایست از دستورات زیر استفاده نمایید:

ورود ممنوع لیستی یا کلمه : با قراردادن لیست یا کلمه مورد نظر در جلوی دستور ربات افرادی که با اسم یا بیو که در لیست ورود ممنوع قرار گرفتن را شناسایی میکند.
حذف ورود ممنوع لیستی یا کلمه : با قرار دادن لیست کلمات یا کلمه در جلوی دستور ، از لیست ورود ممنوع حذف میشوند.
وضیعت ورود ممنوع (اخراج ، محدود ، خاموش) : با قرار دادن وضعیت سه گانه ، ربات در صورت شناسایی ، وضیعت را بر روی فرد مورد نظر اعمال میکند.
نکته : مالکان ربات های نصب (پولی) این قابلیت اضافه را دارند که در گروه گزارش با دستور ورود ممنوع کلمه ، کلمه مورد نظر را برای کل گروه های ربات ممنوع کنند.

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]