موزیک

توسط ربات مدیریتی جیمید لیستی از موزیک های خواننده درخواستی تان در گروه داشته باشید، برای این منظور میباست از دستور زیر استفاده نمایید:

موزیک (name) : با ارسال این دستور لیست موزیک های درخواستی ارسال میشود.

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]