ربات امارگیر گروه «جیمید» اماری دقیق از گروهتان میدهد

ربات امار گروه تلگرام

برای هر ادمین گروهی داشتن اطلاعاتی از تعداد چت ها ، رسانه ها ، ادد شده ها و… کمک بسیار زیادی میکند تا بتواند به درستی گروه تلگرام خود را مدیریت کند. در مواقعی هم داشتن اماری دقیق از کاربران ضروریست تا مالک و ادمین ها بتواند میزان فعالیت اعضای…