مدیریت ورود افراد

وضیعت ورود ممنوع (سکوت/مسدود/محدود) : ابتدا با این دستور برای ربات وضعیت ورود ممنوع را مشخص میکنید ورود ممنوع (کلمه) : با این دستور فرد مورد نظر با این مشخصات به محض ورود به گروهتان اخراج یا سکوت یا محدود میشود مثال : ورود ممنوع خاله با این دستور افرادی…