اجبار ادد بعد پست

اگر میخواهید که کاربر بعد از ارسال کردن حداکثر تعداد مجاز پست تعدادی کاربر را ادد کند تا بتواند دسترسی به ارسال پست داشته باشد، از دستور زیر برای این منظور استفاده کنید: تنظیم اجبار پست (عدد) : با اضافه شدن عدد در جلوی دستور فرد پس از اتمام حداکثر…