دستور خفه

برای ساکت کردن اعضای گروه و همچنین اعمال محدودیت های مختلف، می توانید از دستورات جدیدی که برای ربات تعریف شده، استفاده کنید. خفه : با این دستور با ۴ روش می توانید کاربر مورد نظر را در گروه خفه کنید. حذف خفه : با این دستور شما به کاربر…