عضویت اجباری + آموزش ویدیویی

وضعیت عضویت اجباری یاداوری : با فعال سازی عضویت اجباری ربات و ارسال این دستور ربات پیام های شخص را در گروه حذف نمیکند، فقط به شخص و کاربران دیگر جهت عضویت اجباری یاداوری میکند. وضعیت عضویت اجباری کلی : با ارسال این دستور عضویت اجباری به حالت عادی برمیگردد….