عضویت اجباری موقت کانال + عضویت در ۲ کانال همزمان

عضویت اجباری موقت

عضویت اجباری موقت کانال چگونه کار میکند !؟ شما میتوانید از این قابلیت در جهت هدایت اعضای گروه در زمانی مشخص که میتواند مناسب باشد اقدام نمایید. مثلا میتوانید تعیین که عضویت اجباری بعد از ظهر به مدت ۵ ساعت فعال باشد و بعد به طور خودکار غیرفعال شود. همچنین…