پاکسازی تبچی

تبچی ها در واقع همان خرابکارهایی هستند که به قصد تبلیغ و تخریب وارد گروه ها میشوند، برای رهایی و اخراج تبچی ها و در امان ماندن گروه های شما، ما سیستم بسیار پیشرفته ای را اماده کرده ایم که مشکلی برای گروه های شما به وجود نیاید. برای بهره…