قفل زماندار گروه

برای مدیریت بهتر گروهها، در زمان هایی که ادمین ها حضور ندارند، قفل موقت گروه لازم است. البته این مورد بیشتر برای گروههای عمومی که از هر جایی ورودی دریافت می کنند، مورد استفاده قرار میگیرد، ولی باز هم هر طور صلاح دید مدیر گروه است. تلگرام امکان قفل گروه…