رسانه موقت + آموزش ویدیویی

محدودیت رسانه ای برای اعضای گروه به صورت پنلی میتوانید ایجاد کنید؛ زمان محدودیت و همچنین نوع آن که هم فقط برای کاربران و هم برای مدیران یا گزینه سوم همه، قابل تغییر است. دستور زیر را در گروه خود وارد کنید: رسانه موقت با دستور بالا ربات پنل را…