اپدیت پنل رسانه موقت

رسانه موقت : با ارسال این دستور مالکان گروه می توانند زمان، نوع و دسترسی رسانه موقت را به صورت پنلی و اسان علاوه بر دستورات تنظیم کنند. در گیف ضمیمه شده شما با کلیک بر روی دکمه مورد نوع رسانه را انتخاب، سپس زمان و سطح دسترسی رسانه موقت…

مطالعه بیشتر