قفل فایل

وضعیت قفل فایل کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال فایل به گروه را فقط برای فایل هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال، ربات فایل را پاک میکند. وضعیت قفل فایل عادی : با ارسال این دستور فایل هایی که بدون متن…