قفل فیلم

وضعیت قفل فیلم کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال فیلم به گروه را فقط برای فیلم هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات فیلم را پاک میکند. وضعیت قفل فیلم عادی : با ارسال این دستور فیلم هایی که بدون متن…