قفل گیف

وضعیت قفل گیف کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال گیف به گروه را فقط برای گیف هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات گیف را پاک میکند. وضعیت قفل گیف عادی : با ارسال این دستور گیف هایی که بدون متن…